زیتون لوراس ترکیه دارای خاصیت آهن ربایی است

گوگرد همچنین یک ماده مغذی مهم برای زیتون لوراس ترکیه است. این نقش کلیدی در سنتز پروتئین و روغن ایفا می کند: محتوای برگ طبیعی درختان زیتون 0.10 تا 0.25 درصد ماده خشک است.

70 درصد از پروتئین S در کلروپلاست ها برای فتوسنتز موجود است. SOP که حاوی 18 درصد S است، به راحتی نیازهای گوگردی درختان زیتون را پوشش می‌دهد و محتوای روغن و همچنین عملکرد کل را بهبود می‌بخشد.

هر روش آبیاری انتخاب شده باشد، همیشه توصیه می شود که حاصلخیزی خاک قبل از کاشت بهبود یابد. با آبیاری سنتی، کاربردهای تقسیم شده.

به ویژه برای فسفر و پتاسیم، در خاک های رسی لومی عمیق برای رشد درخت و تولید میوه ضروری نیست. در مقابل، کاربرد اسپلیت با کود دهی بسیار کارآمد است.

هنگامی که در کود دهی استفاده می شود، واکنش اسیدی آن به جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها کمک می کند.

بر اساس تراکم محصول 200 درخت در هکتار،  باید طی یک دوره 10 هفته ای بین ماه می و جولای نیمکره شمالی، بر اساس 40 کیلوگرم  در هفته، در هکتار استفاده شود.

در این آزمایش دوم، دو دوز و دو روش کاربرد خاک و محلول پاشی را با هم مقایسه کردیم. در همان سطح پتاسیم، محلول پاشی عملکرد بالاتری را فراهم می کند.

کاربرد خاک در درختان میوه معمولاً واکنش کندتری نشان می دهد در حالی که محلول پاشی امکان دسترسی فوری مواد مغذی به گیاه را فراهم می کند.

رامحلول پاشی نیز به عنوان مکمل کاربرد خاک ثابت شده است و به ویژه از نظر اصلاح کمبودهای شدید مؤثر است.

به صورت محلول پاشی 2 تا 5 بار از بهار تا اواسط تابستان استفاده شود. غلظت محلول باید بین 2 تا 4 درصد زمانی که حجم مصرف 10 لیتر در درخت است باشد.