هویج محصولی مفید در تحقیقات و کشت بافت گیاهی است

هویج به عنوان یکی از گونه های پیشگام مربای هویج ژله ای در تحقیقات کشت بافت گیاهی شناخته می شود.

پروتکل‌های تبدیل هویج نیز طی دهه‌ها ایجاد شده است.

بسیاری از روش های تبدیل برای هویج ایجاد شده است.

در میان تکنیک‌های متنوع، سیستم‌های مبتنی بر آگروباکتریوم رایج‌ترین روش‌ها هستند48،49.

آگروباکتریوم شامل A. tumefaciens و A. rhizogenes است و A. tumefaciens رایج ترین سویه در سیستم های مبتنی بر آگروباکتریوم است.

اولین تبدیل هویج بر اساس A. tumefaciens در میز عسلی فلزی 1987 50 گزارش شد.

با توجه به بسیاری از پروتکل های تبدیل بهینه سازی شده سیستم های تراریخت هویج، نوع ریزنمونه، تنوع و سویه باکتریایی عوامل اصلی موثر بر فرکانس تبدیل یافت شدند.

در هویج می توان از ریشه، لپه، هیپولپه و دمبرگ به عنوان ریزنمونه استفاده کرد.

در مطالعه Pawlicki و گروهش، فرکانس تبدیل زمانی که از دمبرگ به عنوان ریزنمونه استفاده شد، بیشتر بود.

زمان تزکیه هم مهم بود.

در مقایسه با زمان هم کشت 1 یا 7 روز، فراوانی دگرگونی در زمان کشت همزمان 2 یا 3 روز بیشتر بود51.

به دنبال توسعه سیستم تبدیل هویج، رسانه نیز از MS به B5 53 تغییر یافت.

در تحقیقات اصلاح نژادی هویج، محصولات کشاورزی خراسان رضوی روش مهندسی ژنتیک نیز اتخاذ شد.

رویکرد مبتنی بر بیان بیش از حد ژن های عملکردی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

در تحقیقات Wally و همکاران، ژن‌های عملکردی (OsPOC1، OsPrx114 و AtNPR1) از گونه‌های دیگر در هویج بیش از حد بیان شدند تا مقاومت قارچی و بیماری‌ها را افزایش دهند.

خطوط تراریخته با بیان بیش از حد OsPrx114 در مقایسه با گروه شاهد، مقاومت بالایی در برابر بیماری نشان دادند.

علاوه بر اصلاح مقاومت، مهندسی ژنتیک نیز برای تجمع برخی از اجزای خاص با بیان بیش از حد ژن‌های مشخصه در هویج استفاده شد. در تحقیقات Luchakivskaya و همکاران، HuINFα-2b در هویج بیش از حد بیان شد تا تجمع پروتئین آلفا-2b اینترفرون انسانی را افزایش دهد.

تصور می شد که خطوط تراریخته محصولات شرکت آراد برندینگ بیان کننده HuINFα-2b در درمان بیماری های مختلف ویروسی مفید هستند.

 • منابع:
  1. Advances in research on the carrot, an important root vegetable in the Apiaceae family
 • تبلیغات: 
  1. با یک فرمول ساده موفقیت را به دست آوردید!
  2. مرمرهای سبز نشان دهنده قطعاتی از پوسته اقیانوسی هستند
  3. شیشه دوجداره نیز ایمنی و امنیت خانه را افزایش می دهد
  4. فریز کردن پنیر در طعم آن تاثیر مطلوبی نمی گذارد